O nama

Tuzlanska Republika
Tuzlanska Republika

Pravni okvir za djelovanje

Tuzlanska Republika svoje javno djelovanje temelji na Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima koja svim pojedincima i grupama garantuje:

Član 18.

Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovesti; ovo pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovesti ili uvjerenja i slobodu da čovjek sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, manifestuje svoju vjeru ili uvjerenje podučavanjem, običajima, molitvom i obredom.

Član 19.

Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

Ovu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima ratifikovala je i proglasila Generalna Skupština UN, kao zajednički standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije da bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu Deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i vaspitavanjem doprinese poštovanju ovih prava i sloboda i da postupnim unutrašnjim i međunarodnim mjerama obezbijedi njihovo opšte i stvarno priznanje i poštovanje kako među narodima samih država članica, tako i među narodima onih teritorija koje su pod njihovom upravom.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ima supremaciju (nadređena je) nad svim domaćim zakonodavstvima, osim u slučajevima predviđenim ovom Deklaracijom.


Zašto Tuzlanska Republika?

Uprkos argumentima milenijskog državnog, političkog i geografskog kontinuiteta, država Bosna i Hercegovina je degradirana iz statusa Republike u status bez statusa. Danas je najčešće nazivaju Dejtonska Bosna i Hercegovina. Ona niti je Republika, niti Monarhija, niti Federacija, niti Konfederacija, niti „sjedinjena“ Unija…

Danas u svijetu postoje 153 republike (i 42 monarhije). Među njima nema REPUBLIKE Bosne i Hercegovine, ali ima npr. REPUBLIKA Srpska.

/Republika je kao političko i društveno uređenje definisana tako da u republici cijeli narod ili jedan njegov dio ostvaruje suverenitet direktno ili preko svojih izabranih predstavnika. Kao takve republike mogu biti demokratske i aristokratske.

Na čelu republike je predsjednik izabran na određeno vrijeme (u pravilu se bira na 4, 5 ili 7 godina) , u iznimnim slučajevima doživotno, ali bez prava na nasljedstvo. Pojedine republikanske norme nastale su u Rimu, a prva demokratska republika (politeja) bila je Atena. Nakon pada Rimske Republike monarhija je dominantno državno uređenje, sve do 18. stoljeća kad republike postaju SAD i Francuska./

 

Privremena kategorija

Dakle, Socijalistička republika Bosna i Hercegovina, ili kasnije samostalna Republika Bosna i Hercegovina, država svih njenih građana, posljedicom sile rata u kojem su na teritoriju Bosne i Hercegovine učestvovale Republika Hrvatska i “krnja” Jugoslavija tj. današnja Republika Srbija, degradirana je na formu Država naroda. Tačnije, Bosna i Hercegovina je ustavna kategorija definisana Okvirnim sporazumom za mir, gdje je propisano da se ta država triju naroda (bivša država građana!), sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Slikovni rezultat za brčko distrikt

Naknadno, ovome je pridodato “u sastav” i Distrikt Brčko, odlukom Međunarodnog arbitražnog suda, uspostavljen je 8. marta 2000. godine.

Pravo ne poznaje emocije. Postojeća Bosna i Hercegovina je privremena državna pojava, jer je privremen i Sporazum prema kojem je definisana kao takva. Trajni oblik Bosne tek se mora dogovoriti, i to “konsezusom zaraćenih strana”.

Rezultat slika za dejtonski sporazum

Bosna i Hercegovina je priznata u UN kao država Republika Bosna i Hercegovina, ne kao državna forma nastala silom ratnih dejstava. Ne kao država dva entiteta i jednog Distrikta, ne kao države u državi, ne kao dejtonski “patent”. Dakle, Republika Bosna i Hercegovina je silom Okvirnog sporazuma za mir prestala biti zemlja kakva je priznata kao punopravna članica UN.

 

Ustavno stanje Moratorija

Ustav Republike Bosne i Hercegovine (kojim je pripisano da je BiH država građana a ne naroda) nije ukinut, na njega je stavljen Moratorij, tj. Dejtonskim sporazumom je stavljen van snage na neodređeno vrijeme, “privremeno”. To “privremeno”… to je trenutno društveno-političko uređenje Bosne i Hercegovine… sve dok tri naroda ne postignu konsenzus oko konačnog statusa. Dok se “zaraćene strane” ne dogovore, Bosna i Hercegovina je privremeni dogovor o čijem će krajnjem ishodu odlučivati “predstavnici tri naroda” iz dva entiteta i jednog Distrikta. De jure, to je država, de facto to je država na papiru, kula od karata.

I…, šta ako neke “strane” ne žele da se dogovore da Bosna opstane kao trajna kategorija, ni sada ni ikada, a zbog čega su i ratovale?

U toj konstelaciji odnosa, Tuzla sa svojim višestoljetnim “pedigreom” rudarstva i industrije, tzv. Tuzlanski bazen, cijelo vrijeme stvara najviše dohotka, a ima proporcionalno najmanji povrat kada je u pitanju raspodjela sa vrha države. “Tuzla radi… ostatak države se gradi”, to je stara i već otrcana ali istinita parola još iz vremena bivše zajedničke države SFRJ.

Zašto dopustiti da se to nastavi i danas… I sutra!?

 

Državna i entitetska (ne) pravedna raspodjela

Primjera radi, Sarajevo ostvaruje prihode po osnovu toga što je glavni grad države, ali i po osnovu toga što je glavni grad Federacije BiH, te po osnovu toga što je to ujedno i Kanton Sarajevo. Dakle, Budžet Grada Sarajevo, Budžet Kantona Sarajevo, Budžet glavnog grada Federacije i Budžet glavnog grada države… svi stanuju u jednom gradu!?

Slikovni rezultat za parlament fbih

Da li je pravedno da je budžet Sarajeva često veći nego budžet entiteta Republika Srpska?

Da li je pravedno da Brčko, sa  493 kilometara kvadratnih i navodno 95.000 do 100.000 stanovnika u Distriktu, a od toga oko 50.000 u gradu Brčkom, bude jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave “pod suverenitetom Bosne i Hercegovine”, ali da ima vlastitu administraciju, policiju i pravosuđe – mimo državne i entitetske? Odlukom Međunarodnog suda Distrikt je i demilitarizovana zona, što znači da na njegovom teritoriju nema nadležnost državna Vojska niti policija!!! (jedan od najvećih privrednih “argumenata” da se Brčko proglasi Distriktom bio je da ima najveću pijacu u regoinu, pijacu “Arizona”!?)

Je li pravedno da Tuzlanski kanton sa površinom od  2.649 km2 (što čini 10,14% površine Federacije Bosne i Hercegovine i pod suverenitetom je prije svega Federacije BiH pa tek onda države BiH, obzirom da u BiH odlukom entiteta postoje i entiteska državljanstva za koje se naravno izdaju entitetski lični dokumenti i entiteske putne isprave) i sa svojih  611.500 stanovnika – bude Kanton, entitetska provincija? Je li pravedno da Tuzlanska regija nema status Distrikta?

Da li je pravedno da Tuzla i njena regija, koje daju najviše proizvodnje i trpe najviše zagađenja, koja pokreće svojim elektro i rudnim potecijalom čitavu državu… budu pod milošću entiteta Federacija koji iz Tuzle i Tuzlanskog kantona uzima koliko mu treba, ali u Tuzlu i u Tuzlanski Kanton vraća koliko mu se prohtije, o čemu zorno svjedoči broj nezaposlenih u najmnogoljudnijem kantonu.

Povezana slika

Primjera radi, Vlada FBiH je iz Budžeta za 2017.godinu izdvojila 740.000 KM za Tuzlanski kanton. Za Bosansko podrinjski kanton je izdvojila 2.440.000 KM. Površina Bosansko podrinjskog kantona je 504,6 km2, što čini 1,93% površine Federacije Bosne i Hercegovine, a sa oko 24.000 stanovnika prema popisu iz 2013. predstavlja najmanju federalnu jedinicu FBiH po stanovništvu. Da li je pravedno da ovaj kanton sa 10 puta manjim potrebama dobije tri puta više nego Tuzla i njena regija!?

Takođe, primjera radi: Federalna Vlada je 14.12.2017. konačno omogućila da se sredstva dobijena na osnovu prihoda od GSM licence (4,4 miliona KM) rasporede za 21 projekat rekonstrukcije, modernizacije i sanacije cesta u FBiH. “Ovaj kapitalni transfer utvrđen je u izmjenama i dopunama budžeta FBiH za 2017. godinu, a programom investiranja je, u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH, utvrđena lista odobrenih projekata”. Nije teško pogoditi  – Tuzla od ovoga nije dobila ni marku! Pravedno?

 

Slikovni rezultat za rudari tuzla

 

Tuzlanska Republika nije secesionistički pokret

I po svim drugim osnovama stanje je isto. Tuzla radi, ostatak države se gradi. Tuzla se truje, Sarajevo odlučuje.

Tuzlanska Republika nije nikakav secesionistički pokret koji ne priznaje državnost Bosne i Hercegovine ili koji poziva na podjelu teritorije među narodima. Tuzlanska Republika je građanska politička ideja koja se zalaže da se pravnim i političkim sredstvima izbori pravda i pravičnost: da Tuzla i njena regija tj. Tuzlanski Kanton dobije status Distrikta, isto kao što to ima Distrikt Brčko. Dakle da ima vlastitu administraciju, policiju i pravosuđe – mimo državne i entitetske.

Slikovni rezultat za tuzlanski kanton

 

Ako može Republika Srpska…

“Dejtonska” Bosna i Hercegovina je brak na silu, privremena pravna kategorija. Tuzlanska republika želi da u postojećem i svakom budućem ustroju Tuzla bude tretirana kao “jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave”, isto kao i Brčko Distrikt. To znači da o raspodjeli svog dohotka, o svojim privrednim i svim drugim resursima, o zapošljavanju, visini budžeta i sl., neće odlučivati niko drugi do Tuzla, Distrikt Tuzla – nezavisno.

Pravno i faktički posmatrajući Distrikt Brčko ima više atributa Republike nego Bosna i Hercegovina. Za razliku od države i njenih entiteta gdje vrhovnu vlast drže parlamenti, u Distriktu Brčko najvišu vlast drži OHR. Dakle niti državni, niti entiteski parlamenti ne mogu odlučivati o Distriktu Brčko. Nisu nadležni za teritorij unutar vlastite države!!!

Ako može Distrikt Brčko, može i Distrikt Tuzla. Ako može jedan grad biti i glavni grad države i glavni grad Federacije i glavni grad Kantona … zašto ne može Tuzlanska Republika?

Kada se bude pisao trajni ustav i definisao trajni karakter Bosne, dakle kad se konačno ukine Ustav Republike BiH i proglasi novi trajni ustav ( a moraće jer je Mirovni ugovor privremena ustavna kategorija), ako u tom ustavu Bosna ne bude jedinstvena država, Republika bez entiteta i bilo kakvih teritorijalnih podjela na “administrativne jedinice”… mi smo za to da se Tuzla i njena regija definišu kao Tuzlanska Republika.

Ako može Republika Srpska, zašto ne bi mogla Tuzlanska, ne Republika jednog ili više naroda, nego svih njenih građana (pa samim tim i svih naroda)!

 

Web portal Tuzlanska Republika

Web portal Tuzlanska Republika je odraz naprijed definisane građanske političke ideje.

Tuzlanska Republika proklamuje i podržava sve instance i pojedince opredijeljene da Tuzla i njena regija, odnosno Tuzlanski kanton dobiju status Distrikta unutar države Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Republika nije protiv rješenja da se buduće teritorijalno i administrativno uređenje države Bosne i Hercegovine bazira na distriktima.

Tuzlanska Republika će se zalagati da Tuzla prestane biti grad žrtva urbicida,  jer se i u današnje vrijeme nastavlja praksa iz vremena bivšeg sistema kada se bivša država takođe najviše gradila preko izrabljivanja i uništavanja Tuzle, zdravlja njenog stanovništa i prirodnih resursa.

Slikovni rezultat za rudnici uglja tuzla titu

Foto: Zgrada hotela Grand u Tuzli, izgrađen pred kraj 19. stoljeća kao najveći i najljepši hotel u Tuzli, nestao od posljedica crpljenja soli. U njemu je održana osnivačka konferencija socijal-demokratske partije; 1925 gospodja Ljubica Jovanović supruga g-dina Miška Jovanovića prodala objekat državi i te iste godine započela s radom industrijska škola; kasnije (radi tonjenja) skinuta dva sprata i tu su se održavale likovne izlozbe; 1963. u toj zgradi (onome što je ostalo od nje) otvara se umjetnički izložbeni paviljon koji je srušen prije nekih desetak godina!

Povezana slika

Nekadašnji svjetski renominaran Hotel Bristol u Tuzli. Srušen posljedicom tonjenja. Hotel je poslije preimenovan u Hotel “Beograd”

Tuzlarije

 

Tuzlanska Republika će podržati sve pojedince i instance koje će argumentima, analizama i objektivnom kritikom vršiti uticaj, da političari iz Tuzle i njene regije prekinu sa praksom da se mandat “isprosi” u lokalnoj zajednici, a troši samo u korist glavnog grada gdje se politička “elita” lokalne zajednice po dobijenom mandatu politički pa na kraju i fizički, sa svojim sitnim ličnim interesima skroz preseli.

Tuzlanska Republika podržava sve medijske i političke projekte koji promovišu zahtjeve za veća prava lokalne zajednice.

Tuzlanska Republika podržava sve instance i pojedince koji se zalažu da o koncesijama za prirodna i rudna bogatvsta lokalne zajednice (najniže zakonodavne jedinice kao što je distrikt) može odlučivati isključivo lokalna zajednica.

Tuzlanska Republika želi biti opozit režimskim medijskim projektima i “dvorskom novinarstvu” koje je piše ili ćuti samo o onome što odgovara trenutnoj vlasti.

Tuzlanska Republika ima ambiciju postati formalni građanski politički pokret koji će pravnim i političkim putem provesti naprijed navedene ciljeve.