Vlada TK donijela Program o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica

Vlada Tuzlanskog kantona  je donijela Program o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Ovaj program zasnovan je na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, koja su prijavljena na evidenciji Službe.

Realizacija Programa predviđena je putem zapošljavanja radi proširenja postojeće ili pokretanja nove privredne djelatnosti i samozapošljavanja radi pokretanja nove privredne djelatnosti ili obrtničke ili srodne djelatnosti. Za ove namjene Vlada je u Budžetu za 2018. godinu planirala ukupno 500.000,00 KM bespovratnih sredstava. Od ovog iznosa 300.000,00 KM je predviđeno za dodjelu grant sredstava privrednim društvima registrovanim kod nadležnog organa i registriranim licima koja obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost, a koja bi izvršila zapošljavanje branilaca ili članova njihovih porodica.

Preostalih 200.000,00 KM predviđeno je za dodjelu grant sredstava fizičkim licima, koja bi koristeći sredstva registrovali privrednu, odnosno obrtničku ili srodnu djelatnost i otpočeli obavljati djelatnost u svoje ime i za svoj račun, odnosno vlasnicima privrednog društva /obrta ukoliko su oni u međuvremenu izvršili registraciju.

Ostale odluke

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu. Ovim dokumentom utvrđena je struktura prihoda iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja i naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava. Za ove namjene, shodno Programu za 2018. godinu su raspoložive 334.000,00 KM.

Vlada je imenovala Radnu grupu za izradu nacrta Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona za period 2019-2027. godina. Tekst nacrta Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona za period 2019.-2027. godina Radna grupa će sačiniti i dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona najkasnije u septembru 2018. godine, a stručnu i tehničku podršku Grupi će pružiti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Sportski savez Tuzlanskog kantona i Udruženje za razvoj NERDA.

Vlada je donijela i Odluku o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta  ponovnog javnog oglasa za nominovanje kandidata za poziciju predsjednika Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., kao Odluku o poništavanju javnog konkursa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, te dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) o  utvrđivanju kandidata za imenovanje na poziciju direktora CROPS-a.


Poziv posjetiocima: Poštovani posjetioci, pozivamo vas da diskutujete i komentarišete sadržaje naše Web stranice. Da bi ste diskutovali uključite se u našu Facebook grupu (koja je ujedno i Forum za diskusiju o temama koje obrađuje Tuzlanska Republika), klikom na link: https://www.facebook.com/groups/tuzlanskarepublika. Hvala!