Zaključci Tematske sjednice GV Tuzla o aerozagađenju

 1. Konstatuje se da je Gradsko vijeće Tuzla u proteklom periodu u više navrata (na sjednicama održanim dana 23.12.2015. godine, dana 29.03.2016. godine i dana 27.02.2017. godine) raspravljalo o problematici aerozagađenja na području Grada Tuzla i usvojilo odgovarajuće zaključke u cilju rješavanja ovog problema ali je evidentno da je za kvalitetno i dugoročno rješenje problema aerozagađenja bio neophodan veći angažman i uključivanje šire društvene zajednice.
 2. Gradsko vijeće Tuzla ponovo urgira na realizaciji nerealizovanih zaključaka, usvojenih na sjednicama Gradskog vijeća Tuzla na kojima se raspravljalo o problemu aerozagađenja na području grada Tuzla.
 3. Gradsko vijeće Tuzla prihvata prijedlog mjera i aktivnosti dat u Informaciji o problematici aerozagađenja na području grada Tuzla koju su pripremile Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.
 4. Gradsko vijeće Tuzla i Gradonačelnik Grada Tuzla pokreću Inicijativu za povrat sredstava akumulirane dobiti preuzetih od Elektroprivrede BiH i njihovo usmjeravanje u ugradnju uređaja za odsumporavanje u TE Tuzla, te usmjeravanje cjelokupnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u ove namjene.
 5. Gradsko vijeće Tuzla smatra da treba pokrenuti inicijativu za izjednačavanje prava građana koji žive u općinama i gradovima gdje postoje termoelektrane sa pravima građana koji žive u općinama i gradovima gdje postoje hidroelektrane.
 6. Radi otklanjanja evidentne neravnopravnosti građana općina i gradova na čijem području se nalaze termoelektrane u odnosu na građane lokalnih zajednica na čijem se području nalaze hidroakumulacioni objekti, za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća Tuzla, nakon sveobuhvatne pravne analize, pripremiti tekst zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu ili tekst inicijative prema predsjedniku ili dopredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti dva zakona: Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 80/14.) i Inicijativu za izmjenu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 44/02., 18/03. i 57/09.). Koji će mehanizam koristiti Grad Tuzla radi zaštite ljudskih prava građana Tuzle da ne budu diskriminirani i prava na jednakost pred zakonom, garantiranih Međunarodnim konvencijama, Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i domaćim zakonodavstvom, zavisit će od procjene pravnih stručnjaka o mogućnosti pozitivnog ishoda pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.
 7. Gradsko vijeće Tuzla traži od JP Centralno grijanje dd Tuzla i Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da što hitnije pripreme i na web stranici Grada Tuzla objave Uputstvo o procedurama priključenja stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja grada Tuzla, u skladu sa Odlukom o snabdijevanju grada toplotnom energijom (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 10/17. i 11/17.) i Općim i Tehničkim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije. Zadužuje se Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da navedeno Uputstvo distribuira u sve mjesne zajednice na području grada Tuzla.
 8. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše svim političkim strankama koje participiraju u Gradskom vijeću Tuzla da putem svojih zastupnika i poslanika u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine utiču na usvajanje Inicijativa koje će Gradsko vijeće Tuzla i Gradonačelnik Grada Tuzla sa današnje sjednice uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u cilju rješavanja problema aerozagađenja na području grada Tuzla.
 9. Gradsko vijeće Tuzla ponovo urgira na realizaciji ranije usvojenog zaključka Gradskog vijeća Tuzla kojim se, s obzirom na nedovoljan broj inspektora iz oblasti zaštite okoliša, traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Tuzlanskog kantona da sistematizuje i primi veći broj inspektora zaštite okoliša, koji bi, zajedno sa već postojećim inspektorima zaštite okoliša, u okviru svojih nadležnosti, posebnu pažnju posvetili poduzimanju mjera i kažnjavanju svih onih koji krše propise iz oblasti zaštite okoliša, na način da neredovno čiste dimnjake, lože zabranjena goriva i otpadne materijale kao i ostalih nesavjesnih aerozagađivača.
 10. Gradsko vijeće Tuzla pokreće inicijativu za izmjenu zakonskih propisa u cilju vraćanja ovlaštenja općinama i gradovima kada je u pitanju inspekcijski nadzor u oblasti ekologije i zaštite okoliša.
 11. Gradsko vijeće Tuzla insistira na redovnom i kvalitetnom inspekcijskom nadzoru, kada je u pitanju primjena Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.
 12. Gradsko vijeće Tuzla predlaže Gradonačelniku, Službi za budžet i finansije i drugim službama da se prilikom donošenja rebalansa Budžeta Grada Tuzla, najranije na martovskoj, a najkasnije na aprilskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, za kada je svakako, zbog završnih računa, planirano donošenje rebalansa Budžeta, iz Budžeta Grada Tuzla u 2018. godni planira za toplifikaciju uložiti 4,5 miliona konvertibilnih maraka, što iznosi 85% ukupnog očekivanog prihoda od Elektroprivrede BiH, odnosno od 5,3 miliona konvertibilnih maraka.
 13. Traži se od Kolegija Gradskog vijeća Tuzla da razmotri mogućnost da se, dok za tim postoji potreba, u dnevni red svake naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, uvrsti tačka Informacija o realizaciji zaključaka sa tematskog dijela današnje 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla i ranijih sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojima se raspravljalo o problemu aerozagađenja na području grada Tuzla (sjednice održane dana 23.12.2015. godine, dana 29.03.2016. godine i dana 27.02.2017. godine). Informacija bi trebala sadržavati podatke koji su zaključci realizovani, koji nisu, razloge njihovog nerealizovanja, rokove za realizaciju, broj novih korisnika, broj potencijalnih korisnika, informaciju o dinamici realizacije toplifikacije u MZ Šićku Brod, MZ Bukinje i MZ Husino i druge potrebne podatke.
 14. Gradsko vijeće Tuzla insistira da prioritet i u narednom periodu imaju projekti toplifikacije, u cilju povećanja broja korisnika daljinskog grijanja i smanjenja broja individualnih ložišta, što će rezultirati i smanjenjem aerozagađenja na području grada Tuzla.
 15. Gradsko vijeće Tuzla traži da se razmotri mogućnost uvođenja zabrane prodaje mrkog uglja sa 2% sumpora.
 16. Gradsko vijeće Tuzla traži od resornih organa da se razmotri mogućnost izmjene Plana interventnih mjera na način da se u situaciji kada dođe do enormnog zagađenja zraka, proglasi stanje prirodne nesreće.
 17. Gradsko vijeće Tuzla traži od Gradonačelnika, resornih službi i JP Centralno grijanje dd Tuzla da razmotre mogućnost subvencioniranja, odnosno obročnog plaćanja potencijalnim korisnicima koji nemaju finansijskih mogućnosti za plaćanje priključka, a njihova individualna ložišta u okruženju u kojem su ostali objekti priključeni na sistem daljinskog grijanja, zagađuju okolinu.
 18. 18. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost kreditnog zaduženja pod povoljnim uslovima, u svrhu širenja mreže toplifikacije i rješavanja problema aerozagađenja na području grada Tuzla.
 19. Neophodno je da se sve ustanove i preduzeća u gradu Tuzla i okolini obavežu na poštivanje zakonskih propisa iz oblasti zaštite zdravlja građana.
 20. U onim dijelovima grada u kojima ne postoje tehničke mogućnosti za priključenje na sistem daljinskog grijanja, pokušati animirati građanje na uvođenje ekološki prihvatljivih načina grijanja, uz mogućnost subvencioniranja i utopljavanja objekata.
 21. Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost izrade studije koja bi bila usmjerena na iznalaženje mogućnosti prirodnog provjetravanja na području grada Tuzla.
 22. Od državnih, federalnih i kantonalnih vlasti se očekuje da razmotre mogućnost davanja određenih poticaja na uvoz, nabavku i korištenje vozila na struju i na bio gas.
 23. Potrebno je da svi ulože dodatne napore kada je u pitanju apliciranje na sredstva za namjene smanjenja aerozagađenja iz međunarodnih organizacija i banaka, apliciranje na javne pozive viših nivoa vlasti i na sredstva pristupnih fondova.
 24. Gradsko vijeće Tuzla traži od Zavoda za javno zdravstvo da ubuduće, u slučajevima povećanog zagađenja zraka, koje predstavlja opasnost za život i zdravlje, na adekvatan način građane upozore i daju adekvatne upute za postupanja u ovakvim situacijama.
 25. Obavezuju se Gradonačelnik Grada Tuzla i resorne Službe da analiziraju diskusiju, prijedloge i primjedbe i sugestije Klubova vijećnika i vijećnika date tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda, a koje eventualno nisu obuhvaćene ovim zaključcima, te da, u skladu sa istima postupe.
 26. Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća Tuzla da Gradonačelniku i resornim Službama dostavi izvod iz Stenograma sa današnje 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla.

Poziv posjetiocima: Poštovani posjetioci, pozivamo vas da diskutujete i komentarišete sadržaje naše Web stranice. Da bi ste diskutovali uključite se u našu Facebook grupu (koja je ujedno i Forum za diskusiju o temama koje obrađuje Tuzlanska Republika), klikom na link: https://www.facebook.com/groups/tuzlanskarepublika. Hvala!